Projekta ietvaros tika veikti sekojoši darbi:

Ū1 - Saimnieciskais dzeramais ūdensvads 1748,5m

K1 - Saimnieciskā kanalizācija 606,4m

Izbūvētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas 65m3

Ūdensapgādes urbuma rekonstrukcija

Ūdenstorņa rekonstrukcija

Attēlu galerija